รายวิชา TS650 ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา (Folklore Theory and Techniques)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา
  บทที่ 2 : ความหมายของตคิชน
  บทที่ 3 : พัฒนาการของความหมายคติชน
  บทที่ 4 : การจำแนกประเภทของข้อมูลคติชน
  บทที่ 5 : วรรณกรรมมุขปาฐา ตอนที่ 1
  บทที่ 6 : วรรณกรรมมุขปาฐะ ตอนที่ 2
  บทที่ 7 : วัฒนธรรมวัตถุ
  บทที่ 8 : ประเพณีสังคมพื้นบ้าน
  บทที่ 9 : ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
  บทที่ 10 : การรวบรวมข้อมูลคติชน
  บทที่ 11 : ทฤษฎีทางด้านคติชนวิทยา
  บทที่ 12 : การศึกษาข้อมูลคติชน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา
  บทที่ 2 : ความหมายของตคิชน
  บทที่ 3 : พัฒนาการของความหมายคติชน
  บทที่ 4 : การจำแนกประเภทของข้อมูลคติชน
  บทที่ 5 : วรรณกรรมมุขปาฐา ตอนที่ 1
  บทที่ 6 : วรรณกรรมมุขปาฐะ ตอนที่ 2
  บทที่ 7 : วัฒนธรรมวัตถุ
  บทที่ 8 : ประเพณีสังคมพื้นบ้าน
  บทที่ 9 : ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
  บทที่ 10 : การรวบรวมข้อมูลคติชน
  บทที่ 11 : ทฤษฎีทางด้านคติชนวิทยา
  บทที่ 12 : การศึกษาข้อมูลคติชน
  บรรณานุกรม