รายวิชา TE500(51) ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน (ENGLISH FOR INSTRUCTION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คำนาม
  บทที่2 คำสรรพนาม
  บทที่3 คำกริยา
  บทที่4 คำคุณศัพท์
  บทที่5 คำกริยาวิเศษณ์
  บทที่6 คำบุพบท
  บทที่7 คำสันธาน
  บทที่8 คำอุทาน
  บทที่9 ประโยค
  บทที่10 อนุประโยค
  บทที่11 เครื่องหมายวรรคตอน
  บทที่12 การเดาความหมายคำศัพท์จากบริษัท
  บทที่13 การเดาความหมายคำศัพท์โดยวิเคราะห์โครงสร้างของคำ
  บทที่14 เทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning
  บทที่15 เทคนิคการใช้พจนานุกรม
  ภาคผนวก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คำนาม
  บทที่2 คำสรรพนาม
  บทที่3 คำกริยา
  บทที่4 คำคุณศัพท์
  บทที่5 คำกริยาวิเศษณ์
  บทที่6 คำบุพบท
  บทที่7 คำสันธาน
  บทที่8 คำอุทาน
  บทที่9 ประโยค
  บทที่10 อนุประโยค
  บทที่11 เครื่องหมายวรรคตอน
  บทที่12 การเดาความหมายคำศัพท์จากบริษัท
  บทที่13 การเดาความหมายคำศัพท์โดยวิเคราะห์โครงสร้างของคำ
  บทที่14 เทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning
  บทที่15 เทคนิคการใช้พจนานุกรม
  ภาคผนวก