รายวิชา FDT2301(54) การวิเคราะห์อาหาร (FOOD ANALYSIS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 เทคนิคการวิเคราะห์อาหาร
  บทที่2 การวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่3 สารเคมีและการคำนวณค่าความเข้มข้นของสารเคมี
  บทที่4 การเครียมสารตัวอย่าง
  บทที่5 การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
  บทที่6 การวิเคราะห์ด้วยโพเทนชิโอเมตรี
  บทที่7 การวิเคราะห์ด้วยกรดและด่าง
  บทที่8 การใช้สเปกโตรโพโตมิเตอร์ในการวิเคราะห์อาหาร
  บทที่9 การวิเคราะห์สารด้วยโครมาโตกราฟี
  บทที่10 การวิเคราะห์ด้วยอะตอมมิคแอบเซอร์พชันสเปกโทรสโกปี
  บทที่11 การวิเคราะห์อาหารโดยใช้ แก๊สโครมาโทกราฟี
  บบที่12 การวิเคราะห์ด้วยโฮเพอร์มานซ์ลิควิคโครมาโทราฟี
  เอกสารอ้างอิง
  ดัชนีชื่อไทย
  ดัชนีชื่ออังกฤษ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 เทคนิคการวิเคราะห์อาหาร
  บทที่2 การวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่3 สารเคมีและการคำนวณค่าความเข้มข้นของสารเคมี
  บทที่4 การเครียมสารตัวอย่าง
  บทที่8 การใช้สเปกโตรโพโตมิเตอร์ในการวิเคราะห์อาหาร
  บทที่9 การวิเคราะห์สารด้วยโครมาโตกราฟี
  บทที่10 การวิเคราะห์ด้วยอะตอมมิคแอบเซอร์พชันสเปกโทรสโกปี
  บทที่11 การวิเคราะห์อาหารโดยใช้ แก๊สโครมาโทกราฟี
  บบที่12 การวิเคราะห์ด้วยโฮเพอร์มานซ์ลิควิคโครมาโทราฟี
  เอกสารอ้างอิง
  ดัชนีชื่อไทย
  ดัชนีชื่ออังกฤษ
  บทที่5 การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
  บทที่6 การวิเคราะห์ด้วยโพเทนชิโอเมตรี
  บทที่7 การวิเคราะห์ด้วยกรดและด่าง