รายวิชา EA733 การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (PERSONNEL ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  บทที่ 2 : การบริหารงานบุคคล
  บทที่ 3 : กระบวนการบริหารงานบุคคล
  บทที่ 4 : ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร...
  บทที่ 5 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
  บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู
  บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
  บทที่ 6 :มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
  บทที่ 7 : คน : มวลมนุาย์โลก
  บทที่ 8 : ทิศทางและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
  บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
  บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
  บทที่10 :การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาครูู(ต่อ)
  บทที่11 : การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน
  บทที่11 :การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ู(ต่อ)
  บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
  บรรณานุกรม:Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  บทที่ 2 : การบริหารงานบุคคล
  บทที่ 3 : กระบวนการบริหารงานบุคคล
  บทที่ 4 : ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร...
  บทที่ 5 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
  บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู
  บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
  บทที่ 6 :มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
  บทที่ 7 : คน : มวลมนุาย์โลก
  บทที่ 8 : ทิศทางและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
  บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
  บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
  บทที่10 :การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาครูู(ต่อ)
  บทที่11 : การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน
  บทที่11 :การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ู(ต่อ)
  บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
  บรรณานุกรม:Reference