รายวิชา EA437 โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์ (School and Community Relations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โรงเรียนในประเทศไทย
  บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย
  บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย(ต่อ)
  บทที่ 3 : โรงเรียนชุมชน
  บทที่ 4 : หลักการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน
  บทที่ 5 : หลักการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
  บทที่ 6 : หลักการดำเนินการเพื่อความสัมพันธ์...
  บทที่ 7 : การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  บทที่ 8 : กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  บทที่ 9 : การจัดและบริหารโครงการในโรงเรียนชุมชน
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โรงเรียนในประเทศไทย
  บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย
  บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย(ต่อ)
  บทที่ 3 : โรงเรียนชุมชน
  บทที่ 4 : หลักการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน
  บทที่ 5 : หลักการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
  บทที่ 6 : หลักการดำเนินการเพื่อความสัมพันธ์...
  บทที่ 7 : การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  บทที่ 8 : กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  บทที่ 9 : การจัดและบริหารโครงการในโรงเรียนชุมชน
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference