รายวิชา EA414 การวางแผนการศึกษา (Edcational Planning)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การบริหารงานและการวางแผน
  บทที่ 2 : การจัดทำแผน
  บทที่ 3 : กระบวนการวางแผน
  บทที่ 4 : ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
  บทที่ 5 : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
  บทที่ 6 : การบริหารโดยวัตถุประสงค์
  บทที่ 7 : ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผนการศึกษา
  บทที่ 8 : เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
  บทที่ 9 : ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
  บทที่ 10 : การจัดทำโครงการ
  บทที่ 11 : การนำโครงการไปปฏิบัติ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การบริหารงานและการวางแผน
  บทที่ 2 : การจัดทำแผน
  บทที่ 3 : กระบวนการวางแผน
  บทที่ 4 : ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
  บทที่ 5 : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
  บทที่ 6 : การบริหารโดยวัตถุประสงค์
  บทที่ 7 : ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผนการศึกษา
  บทที่ 8 : เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
  บทที่ 9 : ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
  บทที่ 10 : การจัดทำโครงการ
  บทที่ 11 : การนำโครงการไปปฏิบัติ
  บรรณานุกรม : Reference