รายวิชา CN373 สุภาษิตจีน (Chainese Proverb)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงกระบวนวิชา
  สารบัญ : Content
  ประเมินผลก่อนเรียน
  ตอนที่ 1 : ที่มาและโครงสร้างของสุภาษิตจีน
  ตอนที่ 2 : ความหมายของสุภาษิตและการนำไปใช้งาน
  ตอนที่ 3 : เปรียบเทียบสุภาษิตจีนกับสุภาษิตไทย
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่1)
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่2)
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่3)
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่4)
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่5)
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่6)
  ตอนที่ 5 : นิทานสุภาษิต
  ประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงกระบวนวิชา
  สารบัญ : Content
  ประเมินผลก่อนเรียน
  ตอนที่ 1 : ที่มาและโครงสร้างของสุภาษิตจีน
  ตอนที่ 2 : ความหมายของสุภาษิตและการนำไปใช้งาน
  ตอนที่ 3 : เปรียบเทียบสุภาษิตจีนกับสุภาษิตไทย
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่1)
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่2)
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่3)
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่4)
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่5)
  ตอนที่ 4 : สุภาษิตที่ใช้เป็นประจำ(ช่วงที่6)
  ตอนที่ 5 : นิทานสุภาษิต
  ประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม