รายวิชา BT421 วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical Engineering)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : เทอร์โมไดนามิกส์ในกระการทางชีวภาพ
  บทที่2 : มวลสารสัมพันธ์ในกระบวนทางชีวภาพ
  บทที่3 : ผลได้จากกระบวนทางชีวภาพ
  บทที่4 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบเบซท์
  บทที่5 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
  บทที่5 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง(ต่อ)
  บทที่6 : การถ่ายเทความร้อนในกรบวนการทางชีวภาพ
  บทที่6 : การถ่ายเทความร้อนในกรบวนการทางชีวภาพ(ต่อ)
  บทที่7 : จลนศาสตร์การลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์...
  บทที่7 : จลนศาสตร์การลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์...(ต่อ)
  บทที่8 : การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการทางชีวภาพ
  บทที่8 : การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการทางชีวภาพ(ต่อ)
  บทที่9 : แบบจำลองและซิมมูเลชั่น
  บทที่10 : การขยายขนาดของถังหมัก
  บทที่11 : เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : เทอร์โมไดนามิกส์ในกระการทางชีวภาพ
  บทที่2 : มวลสารสัมพันธ์ในกระบวนทางชีวภาพ
  บทที่3 : ผลได้จากกระบวนทางชีวภาพ
  บทที่4 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบเบซท์
  บทที่5 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
  บทที่5 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง(ต่อ)
  บทที่6 : การถ่ายเทความร้อนในกรบวนการทางชีวภาพ
  บทที่6 : การถ่ายเทความร้อนในกรบวนการทางชีวภาพ(ต่อ)
  บทที่7 : จลนศาสตร์การลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์...
  บทที่7 : จลนศาสตร์การลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์...(ต่อ)
  บทที่8 : การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการทางชีวภาพ
  บทที่8 : การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการทางชีวภาพ(ต่อ)
  บทที่9 : แบบจำลองและซิมมูเลชั่น
  บทที่10 : การขยายขนาดของถังหมัก
  บทที่11 : เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม