รหัสวิชา รายละเอียด
 
  SN101
อ่านกันเถอะ...
ภาษาสเปนระดับมูลฐาน 1 3 หน่วย
(Fundamental Spanish I)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาสเปนในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  SN101
อ่านกันเถอะ...
ภาษาสเปนระดับมูลฐาน 1 3 หน่วย
(Fundamental Spanish I)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาสเปนในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  SN101(47)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาสเปนระดับมูลฐาน 3 หน่วย
(fundamental spanish1)
ภาษาสเปนระดับมูลฐาน
  SN101(47)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาสเปนระดับมูลฐาน 3 หน่วย
(fundamental spanish1)
ภาษาสเปนระดับมูลฐาน
  SN102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาสเปนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Spanish II)
PR : SN 101 ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนพื้นฐาน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการแต่งประโยคง่ายๆ และการใช้สำนวนต่างๆในชีวิตประจำวัน
  SN102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาสเปนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Spanish II)
PR : SN 101 ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนพื้นฐาน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการแต่งประโยคง่ายๆ และการใช้สำนวนต่างๆในชีวิตประจำวัน