รหัสวิชา รายละเอียด
 
  RU100
อ่านกันเถอะ...
ความรู้คู่คุณธรรม - หน่วย
(Knowledge and Morality)
-
  RU100
อ่านกันเถอะ...
ความรู้คู่คุณธรรม - หน่วย
(Knowledge and Morality)
-
  RU100(H)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้คู่คุณธรรม 0 หน่วย
(Knowledge and Morality)
ศึกษา หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน แนวทางปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสำนึกนำ
  RU100(H)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้คู่คุณธรรม 0 หน่วย
(Knowledge and Morality)
ศึกษา หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน แนวทางปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสำนึกนำ
  RU100(H)54
อ่านกันเถอะ...
ความรู้คู่คุณธรรม 3 หน่วย
(KNOWLEDGE AND MORALITY)
ความรู้คู่คุณธรรม
  RU100(H)54
อ่านกันเถอะ...
ความรู้คู่คุณธรรม 3 หน่วย
(KNOWLEDGE AND MORALITY)
ความรู้คู่คุณธรรม