รหัสวิชา รายละเอียด
 
  RC365
อ่านกันเถอะ...
องค์การบริหารเยาวชน 2 หน่วย
(Youth Serving Agencise)
ความหมาย ขอบข่ายของการบริการเยาวชน ความสำคัญของเยาวชน นโยบายเยาวชนแห่งชาติ องค์การ สโมสร และสมาคมที่จัดบริการเยาวชนในประเทศ การจัดและการดำเนินงาน และการบริการองค์การบริการเยาวชน
  RC365
อ่านกันเถอะ...
องค์การบริหารเยาวชน 2 หน่วย
(Youth Serving Agencise)
ความหมาย ขอบข่ายของการบริการเยาวชน ความสำคัญของเยาวชน นโยบายเยาวชนแห่งชาติ องค์การ สโมสร และสมาคมที่จัดบริการเยาวชนในประเทศ การจัดและการดำเนินงาน และการบริการองค์การบริการเยาวชน
  RC463
อ่านกันเถอะ...
ค่ายพักแรม 1 หน่วย
(Comping)
ประวัติ จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายและการดำเนินงานของการอยู่ค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กิจกรรมต่างๆที่จัดสำหรับการอยู่ค่ายพักแรม การรู้จักใช้วัสดุตามธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ การฝึกความเป็นผู้นำค่าย การสาธิตและการฝึกหัดการอยู่ค่ายพักแรมประเภทต่างๆ
  RC463
อ่านกันเถอะ...
ค่ายพักแรม 1 หน่วย
(Comping)
ประวัติ จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายและการดำเนินงานของการอยู่ค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กิจกรรมต่างๆที่จัดสำหรับการอยู่ค่ายพักแรม การรู้จักใช้วัสดุตามธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ การฝึกความเป็นผู้นำค่าย การสาธิตและการฝึกหัดการอยู่ค่ายพักแรมประเภทต่างๆ
  RC466
อ่านกันเถอะ...
การจัดนันทนาการในโรงเรียน 2 หน่วย
(Organization of Recreation in School)
ศึกษาถึงความสำคัญในการจัดนันทนาการในโรงเรียน ประเภทกิจกรรมที่จัดหลักและวิธีการจัดนันทนาการสำหรับนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงการประเมินผลโครงการนันทนาการในโรงเรียน
  RC466
อ่านกันเถอะ...
การจัดนันทนาการในโรงเรียน 2 หน่วย
(Organization of Recreation in School)
ศึกษาถึงความสำคัญในการจัดนันทนาการในโรงเรียน ประเภทกิจกรรมที่จัดหลักและวิธีการจัดนันทนาการสำหรับนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงการประเมินผลโครงการนันทนาการในโรงเรียน