รหัสวิชา รายละเอียด
 
  MT103
อ่านกันเถอะ...
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Fundamental to Meteorology)
(ไม่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) ศึกษาโครงสร้างของบรรยากาศและกระบวนการทางฟิสิกส์ การหมุนวนของบรรยากาศโดยทั่วไป และองค์ประกอบต่างๆของกาลอากาศ แนวปะทะอากาศและการอ่านแผนที่อากาศ
  MT103
อ่านกันเถอะ...
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Fundamental to Meteorology)
(ไม่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) ศึกษาโครงสร้างของบรรยากาศและกระบวนการทางฟิสิกส์ การหมุนวนของบรรยากาศโดยทั่วไป และองค์ประกอบต่างๆของกาลอากาศ แนวปะทะอากาศและการอ่านแผนที่อากาศ
  MT203
อ่านกันเถอะ...
อุตุนิยมวิทยาทั่วไป 3 หน่วย
(General Meteorology ( PR : PH111 ))
ศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติทางการแผ่รังสีเทอร์โมไดนามิกส์ ฟิสิกส์ของเมฆ ความสมดุลของความร้อนในบรรยากาศ การหมุนวนของลมโดยทั่ไปบนพื้นโลก และองค์ประกอบต่างๆของอากาศ
  MT203
อ่านกันเถอะ...
อุตุนิยมวิทยาทั่วไป 3 หน่วย
(General Meteorology ( PR : PH111 ))
ศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติทางการแผ่รังสีเทอร์โมไดนามิกส์ ฟิสิกส์ของเมฆ ความสมดุลของความร้อนในบรรยากาศ การหมุนวนของลมโดยทั่ไปบนพื้นโลก และองค์ประกอบต่างๆของอากาศ
  MT203(51)
อ่านกันเถอะ...
อุตุนิยมวิทยาทั่วไป 3 หน่วย
(GENERAL METEOROGY)
ศึกษา วิทยายาศาสตร์ของบรรยากาศ และกระบวนการต่าง ๆที่ทำให้เกิดลมฟ้าอากาศ
  MT203(51)
อ่านกันเถอะ...
อุตุนิยมวิทยาทั่วไป 3 หน่วย
(GENERAL METEOROGY)
ศึกษา วิทยายาศาสตร์ของบรรยากาศ และกระบวนการต่าง ๆที่ทำให้เกิดลมฟ้าอากาศ