รหัสวิชา รายละเอียด
 
  HA233
อ่านกันเถอะ...
อาชีวอนามัย 3 หน่วย
(OCCUPATIONAL HEALTH)
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ที่นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เกิดความต้องการในการใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับความต้องการทำงานประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และฐานะความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว จึงเกิดการหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดแรงงานในสังคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จากการที่ต้องสัมผัสกับวัตถุดิบ สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมของการทำงานในการประกอบอาชีพ อาจก่อให้เกิดปัญหา อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ โรคภัยต่าง ๆ จนกระทั่งพิการหรือเสียชีวิต และอาจรวมทั้งการสูญเสียทรัพย์สิน ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอย่างไม่รู้จบสิ้นได้ หากไม่มีการพัฒนาประชากรกลุ่มแรงงานผู้ประกอบอาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบในความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เห็นความสำคัญของการปกป้องสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล
  HA233
อ่านกันเถอะ...
อาชีวอนามัย 3 หน่วย
(OCCUPATIONAL HEALTH)
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ที่นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เกิดความต้องการในการใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับความต้องการทำงานประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และฐานะความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว จึงเกิดการหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดแรงงานในสังคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จากการที่ต้องสัมผัสกับวัตถุดิบ สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมของการทำงานในการประกอบอาชีพ อาจก่อให้เกิดปัญหา อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ โรคภัยต่าง ๆ จนกระทั่งพิการหรือเสียชีวิต และอาจรวมทั้งการสูญเสียทรัพย์สิน ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอย่างไม่รู้จบสิ้นได้ หากไม่มีการพัฒนาประชากรกลุ่มแรงงานผู้ประกอบอาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบในความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เห็นความสำคัญของการปกป้องสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล