รหัสวิชา รายละเอียด
 
  FT332(L
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร 3 หน่วย
(Food Analysis Laboratory)
ศึกษา ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความสำคัญที่จะต้องได้รับการครวจวิเคราะห์ส่วนประกอบวัตถุดิบก่อนการแปรรูปและผลิตที่สมบูรณ์แล้ว
  FT332(L
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร 3 หน่วย
(Food Analysis Laboratory)
ศึกษา ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความสำคัญที่จะต้องได้รับการครวจวิเคราะห์ส่วนประกอบวัตถุดิบก่อนการแปรรูปและผลิตที่สมบูรณ์แล้ว