รายวิชา SE502 (54115) วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับครู 1 (เคมี) (BASIC SCIENCE (CHEMISTRY))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  เนื้อหารายวิชา
  สารบัญ
  บทที่ 1 โครงสร้างอะตอมของธาตุและสมบัติ
  บทที่ 2 สารและการเปลี่ยนแปลง
  บทที่ 3 พันธะเคมี
  บทที่ 4 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุรักษ์
  บทที่ 5 สารชีวโมเลกุล
  บทที่ 6 พอลีเมอร์
  บทที่ 7 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
  บทที่ 8 ปริมาณสารสัมพันธ์
  บทที่ 9 ของแข็ง ของเหลว แก็ส
  บทที่ 10 สมดุลและอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
  บทที่ 11 กรด-เบส
  บทที่ 12 ไฟฟ้าเคมี
  บทที่ 13 ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ
  บทที่ 14 การใช้อุปกรณ์พื้นฐาน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  เนื้อหารายวิชา
  สารบัญ
  บทที่ 1 โครงสร้างอะตอมของธาตุและสมบัติ
  บทที่ 2 สารและการเปลี่ยนแปลง
  บทที่ 3 พันธะเคมี
  บทที่ 4 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุรักษ์
  บทที่ 5 สารชีวโมเลกุล
  บทที่ 6 พอลีเมอร์
  บทที่ 7 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
  บทที่ 8 ปริมาณสารสัมพันธ์
  บทที่ 9 ของแข็ง ของเหลว แก็ส
  บทที่ 10 สมดุลและอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
  บทที่ 11 กรด-เบส
  บทที่ 12 ไฟฟ้าเคมี
  บทที่ 13 ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ
  บทที่ 14 การใช้อุปกรณ์พื้นฐาน
  บรรณานุกรม