รายวิชา FD323(54) การถนอมอาหาร (Food Preservation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การเสื่อมคุณภาพและการเสื่มเสียของอาหาร
  บทที่2 จุลินทรีย์ก่อโรคที่มากับอาหาร
  บทที่3 การถนอมอาหารโดยการแช่เย็น
  บทที่4 การถนอมอาหารโดยการดัดแปรดัดแปรงค์ประกอบของบรรยากาศ
  บทที่5 การถนอมอาหารโดยการแช่เยือกแข็ง
  บทที่6 การถนอมอาหารโดยการทำแห้ง
  บทที่7 การถนอมอาหารโดยการฉายรังสี
  บทที่8 น้ำตาล น้ำเชื่อม สารให้ความหวาน แลการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
  บทที่9 เกลือและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การเสื่อมคุณภาพและการเสื่มเสียของอาหาร
  บทที่2 จุลินทรีย์ก่อโรคที่มากับอาหาร
  บทที่3 การถนอมอาหารโดยการแช่เย็น
  บทที่4 การถนอมอาหารโดยการดัดแปรดัดแปรงค์ประกอบของบรรยากาศ
  บทที่5 การถนอมอาหารโดยการแช่เยือกแข็ง
  บทที่6 การถนอมอาหารโดยการทำแห้ง
  บทที่7 การถนอมอาหารโดยการฉายรังสี
  บทที่8 น้ำตาล น้ำเชื่อม สารให้ความหวาน แลการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
  บทที่9 เกลือและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
  บรรณานุกรม