รายวิชา EE363 การสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา (Teaching Thai in Elementary Level)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร
  บทที่2 : พัฒนาการทางภาษาและความพร้อมในการเรียนภาษาไทย
  บทที่3 :หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
  บทที่ 3 : หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย (ต่อ)
  บทที่4 : การสอนทักษะการฟังระดับประถมศึกษา
  บทที่5 :การสอนทักษะการพูดระดับประถมศึกษา
  บทที่6 :การสอนทักษะการอ่านระดับประถมศึกษา
  บทที่7 :การสอนทักษะการเขียนระดับประถมศึกษา
  บทที่8 : สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
  บทที่8 :สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย(ต่อ)
  บทที่9 :การวัดและการประเมินผลภาษาไทยระดับประถมศึกษา
  บทที่9 :การวัดและการประเมินผลภาษาไทยระดับประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่10 : แผนการสอนและการฝึกทักษะการสอนภาษาไทย
  บทที่10 : แผนการสอนและการฝึกทักษะการสอนภาษาไทย(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร
  บทที่2 : พัฒนาการทางภาษาและความพร้อมในการเรียนภาษาไทย
  บทที่3 :หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
  บทที่ 3 : หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย (ต่อ)
  บทที่4 : การสอนทักษะการฟังระดับประถมศึกษา
  บทที่5 :การสอนทักษะการพูดระดับประถมศึกษา
  บทที่6 :การสอนทักษะการอ่านระดับประถมศึกษา
  บทที่7 :การสอนทักษะการเขียนระดับประถมศึกษา
  บทที่8 : สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
  บทที่8 :สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย(ต่อ)
  บทที่9 :การวัดและการประเมินผลภาษาไทยระดับประถมศึกษา
  บทที่9 :การวัดและการประเมินผลภาษาไทยระดับประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่10 : แผนการสอนและการฝึกทักษะการสอนภาษาไทย
  บทที่10 : แผนการสอนและการฝึกทักษะการสอนภาษาไทย(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference