รายวิชา EE353(48) หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา (CURRICULUM AND INSTRUCTION IN ELEMENTARY LEVEL)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : การประถมศึกษา
  บทที่2 : หลักสูตรประถมศึกษา
  บทที่3 : พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
  บทที่4 : กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเด็ก
  บทที่5 : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 : การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperrative Learning)
  บทที่7 : วิธีสอน
  บทที่8 : กิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่9 : การวัดและการประเมินผล
  บทที่10 : ปัญหาและแนวโน้มการประถมศึกษา
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  บทที่1 : การประถมศึกษา
  บทที่2 : หลักสูตรประถมศึกษา
  บทที่3 : พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
  บทที่4 : กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเด็ก
  บทที่5 : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 : การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperrative Learning)
  บทที่7 : วิธีสอน
  บทที่8 : กิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่9 : การวัดและการประเมินผล
  บทที่10 : ปัญหาและแนวโน้มการประถมศึกษา
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม