รายวิชา ED406 (S) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to Special Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ...
  บทที่ 2 : ความมุ่งหมายของการศึกษาพิเศษ...
  บทที่ 3 : ประวัติการจัดการศึกษาพิเศษของไทยในอดีต...
  บทที่ 4 :ประเภทของโรงเรียนการศึกษาพิเศษในประเทศ...
  บทที่ 5 : การบริหารการศึกษาพิเศษในประเทศไทย...
  บทที่ 6 : แนวคิดในการปฎิรูปการศึกษา...
  บทที่ 7 :กาฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ...
  บทที่ 2 : ความมุ่งหมายของการศึกษาพิเศษ...
  บทที่ 3 : ประวัติการจัดการศึกษาพิเศษของไทยในอดีต...
  บทที่ 4 :ประเภทของโรงเรียนการศึกษาพิเศษในประเทศ...
  บทที่ 5 : การบริหารการศึกษาพิเศษในประเทศไทย...
  บทที่ 6 : แนวคิดในการปฎิรูปการศึกษา...
  บทที่ 7 :กาฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
  บรรณานุกรม :Reference