รายวิชา ED342 (25) ทักษะการสอนแบบจุลภาค (MICRO-TEACHING SKILL)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ทักษะการสอน
  บทที่ 2 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน
  บทที่ 3 : ทักษะการอธิบาย
  บทที่ 4 : ทักษะการเร้าและแปรเปลี่ยนความสนใจ
  บทที่ 5 : ทักษะการใช้คำถาม
  บทที่ 6 : ทักษะการเสริมกำลังใจ
  บทที่ 7 : ทักษะการสรุปบทเรียน
  บทที่ 8 : ทักษะการใช้บทบาทสมมุติในการเรียนการสอน
  บทที่ 9 : ทักษะการใช้สื่อการสอน
  ตอนบทที่10 : ทักษะการควบคุมชั้นเรียน
  บทที่11 : ทักษะการพัฒนาความคิดของนักเรียน
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ทักษะการสอน
  บทที่ 2 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน
  บทที่ 3 : ทักษะการอธิบาย
  บทที่ 4 : ทักษะการเร้าและแปรเปลี่ยนความสนใจ
  บทที่ 5 : ทักษะการใช้คำถาม
  บทที่ 6 : ทักษะการเสริมกำลังใจ
  บทที่ 7 : ทักษะการสรุปบทเรียน
  บทที่ 8 : ทักษะการใช้บทบาทสมมุติในการเรียนการสอน
  บทที่ 9 : ทักษะการใช้สื่อการสอน
  ตอนบทที่10 : ทักษะการควบคุมชั้นเรียน
  บทที่11 : ทักษะการพัฒนาความคิดของนักเรียน
  บรรณานุกรม :Reference