รายวิชา EC489 (h) หลักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2 (Cooperative Economic)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ระบบเศรษฐกิจของโลก
  บทที่ 2 : ประวัติและหลักสหกรณ์
  บทที่ 3 :วิวัฒนาของสหกรณ์ไทยและโครงสร้างของสหกรณ์
  บทที่ 4 : ประเภทของสหกรณ์
  บทที่ 5 :โครงสร้างและการดำเนินงานของสหกรณ์ไทย
  บทที่ 6 :สหกรณ์ในรูปแบบพิเศษของไทย
  บทที่ 7 : การจัดการและประเมินผลงานของสหกรณ์
  บทที่ 8 : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับสหกรณ์
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ระบบเศรษฐกิจของโลก
  บทที่ 2 : ประวัติและหลักสหกรณ์
  บทที่ 3 :วิวัฒนาของสหกรณ์ไทยและโครงสร้างของสหกรณ์
  บทที่ 4 : ประเภทของสหกรณ์
  บทที่ 5 :โครงสร้างและการดำเนินงานของสหกรณ์ไทย
  บทที่ 6 :สหกรณ์ในรูปแบบพิเศษของไทย
  บทที่ 7 : การจัดการและประเมินผลงานของสหกรณ์
  บทที่ 8 : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับสหกรณ์
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : Reference