รายวิชา EC445 (S) ข้าว : มาตรการยกระดับราคาข้าว (Rice : Measurement of Raising Price of Rice)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ต้นทุนการผลิตข้าวและราคาเกษตร
  บทที่ 3 :ต้นทุนการแปลสภาพข้าวและราคาขนส่ง
  บทที่ 4 : ราคาเกษตรที่เหมาะสม
  บทที่ 5 : มาตราการยกระดับราคาข้าว
  หนังสืออ้างอิง
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก(ต่อ)
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ต้นทุนการผลิตข้าวและราคาเกษตร
  บทที่ 3 :ต้นทุนการแปลสภาพข้าวและราคาขนส่ง
  บทที่ 4 : ราคาเกษตรที่เหมาะสม
  บทที่ 5 : มาตราการยกระดับราคาข้าว
  หนังสืออ้างอิง
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก(ต่อ)