รายวิชา EA716 การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา (Management and Organization Development in Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : สังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ
  บทที่2 : ประเภทและรูปแบบขององค์การ
  บทที่3 : วิวัฒนาการแนวคิดในเรื่องการบริหารและการจัดองค์การ
  บทที่4 : ทฤษฏีองค์กร
  บทที่5 : การพัฒนาองค์การ
  บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ.....
  บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ.....(ต่อ)
  บทที่7 : การจัดและบริหารองค์การทางการศึกษาของไทย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : สังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ
  บทที่2 : ประเภทและรูปแบบขององค์การ
  บทที่3 : วิวัฒนาการแนวคิดในเรื่องการบริหารและการจัดองค์การ
  บทที่4 : ทฤษฏีองค์กร
  บทที่5 : การพัฒนาองค์การ
  บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ.....
  บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ.....(ต่อ)
  บทที่7 : การจัดและบริหารองค์การทางการศึกษาของไทย
  บรรณานุกรม : Reference