รายวิชา EA713(EA613) หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (Principles and Theory of Educational Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
  บทที่2 : วิวัฒนาการของการบริหารยุคต่างๆ และ.....
  บทที่3 : งานบริหารการศึกษา
  บทที่4 : กระบวนการทางการบริหารการศึกษา
  บทที่5 : องค์การและการจัดองค์การ
  บทที่6 : การติดต่อสื่อสาร
  บทที่7 : ภาวะผู้นำ
  บทที่8 : การประสานงาน
  บทที่9 : การตัดสินใจสั่งการหรือวินิจฉัยสั่งการ
  บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน
  บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน(ต่อ)
  หนังสืออ้างอิง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
  บทที่2 : วิวัฒนาการของการบริหารยุคต่างๆ และ.....
  บทที่3 : งานบริหารการศึกษา
  บทที่4 : กระบวนการทางการบริหารการศึกษา
  บทที่5 : องค์การและการจัดองค์การ
  บทที่6 : การติดต่อสื่อสาร
  บทที่7 : ภาวะผู้นำ
  บทที่8 : การประสานงาน
  บทที่9 : การตัดสินใจสั่งการหรือวินิจฉัยสั่งการ
  บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน
  บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน(ต่อ)
  หนังสืออ้างอิง