รายวิชา EA654 นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต (Educational Innovation for Life and Social Development)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ส่วนที่1 : บทนำ
  ส่วนที่2 : นวัตกรรมทางการศึกษา
  ส่วนที่3 : เทคโนโลยีทางการศึกษา
  ส่วนที่4 : การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี.....
  ส่วนที่4 : การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี.....(ต่อ)
  ส่วนที่4 :การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี.....(ต่อ)
  ส่วนที่5 :แนวโน้มของนวัตกรรมทางการศึกษาและ.....
  ส่วนที่6 :นวัตกรรมพื้นบ้านเพื่อการเรียนการสอน
  ส่วนที่7 : เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21
  ส่วนที่7 เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21(ต่อ)
  ส่วนที่8 :บทสรุป :แนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองและ....
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ส่วนที่1 : บทนำ
  ส่วนที่2 : นวัตกรรมทางการศึกษา
  ส่วนที่3 : เทคโนโลยีทางการศึกษา
  ส่วนที่4 : การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี.....
  ส่วนที่4 : การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี.....(ต่อ)
  ส่วนที่4 :การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี.....(ต่อ)
  ส่วนที่5 :แนวโน้มของนวัตกรรมทางการศึกษาและ.....
  ส่วนที่6 :นวัตกรรมพื้นบ้านเพื่อการเรียนการสอน
  ส่วนที่7 : เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21
  ส่วนที่7 เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21(ต่อ)
  ส่วนที่8 :บทสรุป :แนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองและ....
  บรรณานุกรม : Reference