รายวิชา EA445 การบริหารงานพัสดุในโรงเรียน (School Supplies Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
  บทที่ 3 : การจัดหาพัสดุ
  บทที่ 4 : การจัดหาพัสดุ...(ต่อ)
  บทที่ 5 : การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบ...
  บทที่ 6 : การจัดงานว่าด้วยพัสดุ
  บทที่ 7 : การเก็บรักษาและการบำรุงรักษา
  บทที่ 8 : การจัดงานพัสดุว่าด้วยการควบคุม...
  บทที่ 9 : ปัญหาในการบริหารงานพัสดุ
  ภาคผนวก ก :Supplement A
  ภาคผนวก ข :Supplement B
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
  บทที่ 3 : การจัดหาพัสดุ
  บทที่ 4 : การจัดหาพัสดุ...(ต่อ)
  บทที่ 5 : การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบ...
  บทที่ 6 : การจัดงานว่าด้วยพัสดุ
  บทที่ 7 : การเก็บรักษาและการบำรุงรักษา
  บทที่ 8 : การจัดงานพัสดุว่าด้วยการควบคุม...
  บทที่ 9 : ปัญหาในการบริหารงานพัสดุ
  ภาคผนวก ก :Supplement A
  ภาคผนวก ข :Supplement B