รายวิชา EA443 การบริหารงานธุรการโรงเรียน (School Business Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารงานธุรการในโรงเรียน
  บทที่ 2 : การบริหารงารสารบรรณ
  บทที่ 2 : การบริหารงารสารบรรณ(ต่อ)
  บทที่ 3 : การบริหารงานการเงินและการบัญชัในโรงเรียน
  บทที่ 4 : การบริหารการพัสดุในโรงเรียน
  บทที่ 5 : งานทะเบียนและรายงาน
  บทที่ 5 : งานทะเบียนและรายงาน(ต่อ)
  บทที่ 6 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  บทที่ 7 : การบริหารงานอาคารสถานที่<
  บทที่ 7 : การบริหารงานอาคารสถานที่(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารงานธุรการในโรงเรียน
  บทที่ 2 : การบริหารงารสารบรรณ
  บทที่ 2 : การบริหารงารสารบรรณ(ต่อ)
  บทที่ 3 : การบริหารงานการเงินและการบัญชัในโรงเรียน
  บทที่ 4 : การบริหารการพัสดุในโรงเรียน
  บทที่ 5 : งานทะเบียนและรายงาน
  บทที่ 5 : งานทะเบียนและรายงาน(ต่อ)
  บทที่ 6 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  บทที่ 7 : การบริหารงานอาคารสถานที่<
  บทที่ 7 : การบริหารงานอาคารสถานที่(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference