รายวิชา EA436(S) การบริหารกิจการนักเรียน (STUDENT PERSONNEL ADMINISTRATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : โครงสร้างการบริหารงานปกครอง
  บทที่ 3 :การบริหารงานปกครอง
  บทที่ 4 : การบริหารงานบุคลากร
  บทที่ 5 : วิธีดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนา
  บทที่ 6 :การบริหารงานบริการ
  บทที่ 7 : การดำเนินการงานบริการ : งานห้องสมุด
  บทที่ 8 :ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการห้องสมุด
  บทที่ 9 : แผนการดำเนินการของฝ่ายบริการ
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : โครงสร้างการบริหารงานปกครอง
  บทที่ 3 :การบริหารงานปกครอง
  บทที่ 4 : การบริหารงานบุคลากร
  บทที่ 5 : วิธีดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนา
  บทที่ 6 :การบริหารงานบริการ
  บทที่ 7 : การดำเนินการงานบริการ : งานห้องสมุด
  บทที่ 8 :ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการห้องสมุด
  บทที่ 9 : แผนการดำเนินการของฝ่ายบริการ
  บรรณานุกรม :Reference