รายวิชา EA436 การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ: Content
  บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหาร...
  บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหาร...(ต่อ)
  บทที่ 2 :การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
  บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน
  บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
  บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย(ต่อ)
  บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
  บทที่ 5 :การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 6 : การจัดบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
  บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน
  บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
  บทที่ 8 :การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ: Content
  บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหาร...
  บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหาร...(ต่อ)
  บทที่ 2 :การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
  บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน
  บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
  บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย(ต่อ)
  บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
  บทที่ 5 :การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 6 : การจัดบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
  บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน
  บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
  บทที่ 8 :การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference