รายวิชา EA433 หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม (Principles of Secondary School Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา
  บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 2 :การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
  บทที่ 2 :การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 :การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
  บทที่ 3 :การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา(ต่อ)
  บรรณานุกรม:Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา
  บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 2 :การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
  บทที่ 2 :การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 :การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
  บทที่ 3 :การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา(ต่อ)
  บรรณานุกรม:Reference