รายวิชา EA423(H) การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล
  บทที่ 2: การวางแผนกำลังคน
  บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง
  บทที่ 4: การจำแนกตำแหน่ง
  บทที่ 5การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
  บทที่ 6 :การบรรจุและแต่งตั้ง
  บทที่ 7: การกำหนดเงินเดือน
  บทที่ 8: การพัฒนาบุคลากร
  บทที่ 9: การบำรุงรักษาขวัญ
  บทที่10: วินัยและการให้พ้นจากงาน
  บทที่11:การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  บรรณานุกรม:Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล
  บทที่ 2: การวางแผนกำลังคน
  บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง
  บทที่ 4: การจำแนกตำแหน่ง
  บทที่ 5การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
  บทที่ 6 :การบรรจุและแต่งตั้ง
  บทที่ 7: การกำหนดเงินเดือน
  บทที่ 8: การพัฒนาบุคลากร
  บทที่ 9: การบำรุงรักษาขวัญ
  บทที่10: วินัยและการให้พ้นจากงาน
  บทที่11:การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  บรรณานุกรม:Reference