รายวิชา EA415(47291) กฎและระเบียบปฎิบัติในโรงเรียน (LEGAL ASPECTS OF SCHOOL ADMINISTRATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2536
  บทที่2 : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
  บทที่3 : แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
  บทที่4 : (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
  บทที่5 : พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  บทที่6 : ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการสอบบรรจุรับราชการ
  บทที่7 : ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2536
  บทที่2 : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
  บทที่3 : แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
  บทที่4 : (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
  บทที่5 : พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  บทที่6 : ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการสอบบรรจุรับราชการ
  บทที่7 : ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม