รายวิชา EA335 การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา (Elementary School Admisnistration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารการประถมศึกษา
  บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารการประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 2 : การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
  บทที่ 2 : การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 : การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน...
  บทที่ 3 : การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน...(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารการประถมศึกษา
  บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารการประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 2 : การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
  บทที่ 2 : การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 : การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน...
  บทที่ 3 : การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน...(ต่อ)