รายวิชา CT484(48) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software engineering The Production quality software)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  การวางแผนโครงงาน
  การวิเคราะห์ความต้องการ
  การออกแบบระบบ
  การออกแบบโปรแกรม
  การพัฒนาโปรแกรม
  การทดสอบโปรแกรม
  การทดสอบระบบ
  การส่งมอบระบบ
  การบำรุงรักษาระบบ
  ความผิดพลาดในการพัฒนาระบบ
  ภาคผนวก
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  การวางแผนโครงงาน
  การวิเคราะห์ความต้องการ
  การออกแบบระบบ
  การออกแบบโปรแกรม
  การพัฒนาโปรแกรม
  การทดสอบโปรแกรม
  การทดสอบระบบ
  การส่งมอบระบบ
  การบำรุงรักษาระบบ
  ความผิดพลาดในการพัฒนาระบบ
  ภาคผนวก