รายวิชา CT478(48) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1การปฏิวัติสารสนเทศ(The Information Revolution)
  บทที่2การตัดสินใจและระบบสารสนเทศ(KDecision Making and Information)
  บทที่3ทรัพยากรระบบสารสนเทศ(Infornation System Resources)
  บทที่4ประเภทของระบบสารสนเทศ(Types of Information Systems)
  บทที่5การพัฒนาระบบสารสนเทศ(Information System Development)
  บทที่6การให้มาของระบบสารสนเทศ(Acquisition of Information Systems)
  บทที่7ทางเลือกการพัฒนาระบบ(Alternatives Systems Development Methodologies)
  บทที่8การจัดการระบบสารสนเทศ(Management of Information Systems)
  บทที่9การควบคุมระบบสารสนเทศ(Controls in Information Systems)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1การปฏิวัติสารสนเทศ(The Information Revolution)
  บทที่2การตัดสินใจและระบบสารสนเทศ(KDecision Making and Information)
  บทที่3ทรัพยากรระบบสารสนเทศ(Infornation System Resources)
  บทที่4ประเภทของระบบสารสนเทศ(Types of Information Systems)
  บทที่5การพัฒนาระบบสารสนเทศ(Information System Development)
  บทที่6การให้มาของระบบสารสนเทศ(Acquisition of Information Systems)
  บทที่7ทางเลือกการพัฒนาระบบ(Alternatives Systems Development Methodologies)
  บทที่8การจัดการระบบสารสนเทศ(Management of Information Systems)
  บทที่9การควบคุมระบบสารสนเทศ(Controls in Information Systems)
  บรรณานุกรม