รายวิชา CT316(S)(47163) ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : พื้นฐานระบบฐานข้อมูล (Introduction the database)
  บทที่2 : ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems)
  บทที่3 : ระบบฐานข้อมูล (Database Systems :DBS)
  บทที่4 : รูปแบบฐานข้อมูล (Database Models)
  บทที่5 : รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Models)
  บทที่6 : ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language :SQL)
  บทที่7 : โครงสร้างงแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ (Entity Relation Medeling)
  บทที่8 : การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล (Normalization of database tables)
  บทที่9 : ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database Systems)
  บทที่10 : Object Relational Database Systems
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : พื้นฐานระบบฐานข้อมูล (Introduction the database)
  บทที่2 : ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems)
  บทที่3 : ระบบฐานข้อมูล (Database Systems :DBS)
  บทที่4 : รูปแบบฐานข้อมูล (Database Models)
  บทที่5 : รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Models)
  บทที่6 : ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language :SQL)
  บทที่7 : โครงสร้างงแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ (Entity Relation Medeling)
  บทที่8 : การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล (Normalization of database tables)
  บทที่9 : ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database Systems)
  บทที่10 : Object Relational Database Systems
  บรรณานุกรม : Reference