รายวิชา CN363(51) สุภาษิตจีน (CHINESE PROVERBS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ท่และโครงกสร้างของสุภาษิตจีน
  บทที่2 ความหมายของสุภาษิตและการนำไปใช้
  บทที่3 เปรียบเทียบสุภาษิตจีนกับสุภาษิตไทย
  บทที่4 คำสุภาษิตที่เป็นประจำ
  บทที่5 นิทานสุภาษิตจีน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ท่และโครงกสร้างของสุภาษิตจีน
  บทที่2 ความหมายของสุภาษิตและการนำไปใช้
  บทที่3 เปรียบเทียบสุภาษิตจีนกับสุภาษิตไทย
  บทที่4 คำสุภาษิตที่เป็นประจำ
  บทที่5 นิทานสุภาษิตจีน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก