รายวิชา CN351 การแปล 1 (Translation 1 (Chainese/Thai))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ตอนที่1 : ทฤษฎีการแปล
  ตอนที่2 : เปรียบเทียบการเรียงลำดับคำในภาษาจีนกับภาษาไทย
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลข่าว
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลสาส์น
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลโฆษณา
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลประกาศและสัญญา
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลบทความธุรกิจและเศรษฐกิจ
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลเรื่องวัฒนธรรม
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลวรรณกรรม
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลสารคดี
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลเรื่องสั้น
  ตอนที่4: ข่าวและการทูต
  ตอนที่4 : ข่าวและโฆษณา
  ตอนที่4 : ธุรกิจและเศรษฐกิจ
  ตอนที่4 : ประกาศและสัญญา
  ตอนที่4: ขนบธรรมเนียมประเพณีและวรรณกรรม
  ตอนที่4: เรื่องสั้น
  ตอนที4 : พาดหัวข่าวและข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
  บรรณานุกรม
  แผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ...(ต่อ2)
  ตอนที่1 : ทฤษฎีการแปล
  ตอนที่2 : เปรียบเทียบการเรียงลำดับคำในภาษาจีนกับภาษาไทย
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลข่าว
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลสาส์น
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลโฆษณา
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลประกาศและสัญญา
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลบทความธุรกิจและเศรษฐกิจ
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลเรื่องวัฒนธรรม
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลวรรณกรรม
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลสารคดี
  ตอนที่3 : ตัวอย่างการแปลเรื่องสั้น
  ตอนที่4: ข่าวและการทูต
  ตอนที่4 : ข่าวและโฆษณา
  ตอนที่4 : ธุรกิจและเศรษฐกิจ
  ตอนที่4 : ประกาศและสัญญา
  ตอนที่4: ขนบธรรมเนียมประเพณีและวรรณกรรม
  ตอนที่4: เรื่องสั้น
  ตอนที4 : พาดหัวข่าวและข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
  บรรณานุกรม
  แผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ...(ต่อ2)