รายวิชา CN102(50) ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (Fundamental Chinese 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทที่1 การคมนาคม
  บทที่2 การเยียมเยียน
  บทที่3 ดินฟ้าอากาศ
  บทที่4 การแต่งกาย
  บทที่5 เรียนภาษาจีน
  บทที่6 ห้องสมุด
  บทที่7 ผลไม้ของประเทศไทย
  บทที่8 ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
  บทที่9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บทที่10 หลักภาษา
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  บทที่1 การคมนาคม
  บทที่2 การเยียมเยียน
  บทที่3 ดินฟ้าอากาศ
  บทที่4 การแต่งกาย
  บทที่5 เรียนภาษาจีน
  บทที่6 ห้องสมุด
  บทที่7 ผลไม้ของประเทศไทย
  บทที่8 ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
  บทที่9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บทที่10 หลักภาษา
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก