รายวิชา CH335 (H) ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ (Laboratory Manual for Instrumental Methods of Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
  บทที่ 3 : องค์ประกอบของเครื่องสเปกโทร
  บทที่ 4 : บทนำแอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 5 : การประยุกต์การวัดการดูดกลืนรังสี...
  บทที่ 6 : อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 7 : รามันสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 8 : โมเลกูลาร์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี
  บทที่ 9 : อะตอมมิกแมสสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 10 : อะตอมมิกสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 11 : อีมิสชั่นสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 12 : รีแฟรกโทรเมตรี
  บทที่ 13 : โลราริเมเตอร์เซอร์โคลูารไดครอยซึมและ...
  บทที่ 14 : นิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
  บทที่ 15 : วิธีเอ็กซ์เรย์
  บทที่ 16 : รังสีเคมี
  บทที่ 17 : แมสสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 18 : การศึกษาสมบัติผิวโดยวิธีสเปกโทร...
  บทที่ 19 : วิธีวิเคราะห์โยอัตโนมัติ
  บทที่ 20 : การวิเคราะห์โดยใช้หลักการกระเจิง
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
  บทที่ 3 : องค์ประกอบของเครื่องสเปกโทร
  บทที่ 4 : บทนำแอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 5 : การประยุกต์การวัดการดูดกลืนรังสี...
  บทที่ 6 : อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 7 : รามันสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 8 : โมเลกูลาร์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี
  บทที่ 9 : อะตอมมิกแมสสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 10 : อะตอมมิกสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 11 : อีมิสชั่นสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 12 : รีแฟรกโทรเมตรี
  บทที่ 13 : โลราริเมเตอร์เซอร์โคลูารไดครอยซึมและ...
  บทที่ 14 : นิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
  บทที่ 15 : วิธีเอ็กซ์เรย์
  บทที่ 16 : รังสีเคมี
  บทที่ 17 : แมสสเปกโทรสโกปี
  บทที่ 18 : การศึกษาสมบัติผิวโดยวิธีสเปกโทร...
  บทที่ 19 : วิธีวิเคราะห์โยอัตโนมัติ
  บทที่ 20 : การวิเคราะห์โดยใช้หลักการกระเจิง