รายวิชา BT333(L)(49) ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม (Practical In Genetic Engineering)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทปฏิบัติการที่1การวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
  บทปฏิบัติการที่2การสกัดพลาสมิคดีเอ็นเอจากเซลล์แบคทีเรีย
  บทปฏิบัติการที่3การตัดกีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพราะ
  บทปฏิบัติการที่4การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิด
  บทปฏิบัติการที่5การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย
  บทปฏิบัติการที่6การแสดงออกของยีน
  บทปฏิบัติการที่7การทำปฏิกิริยาลูกโซ่ฌพลีเมอเรส
  บทปฏิบัติการที่8การใช้บริการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุวิศวกรรมโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  บทปฏิบัติการที่9การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์โดยใช้คอทพิวเตอร์
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทปฏิบัติการที่1การวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
  บทปฏิบัติการที่2การสกัดพลาสมิคดีเอ็นเอจากเซลล์แบคทีเรีย
  บทปฏิบัติการที่3การตัดกีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพราะ
  บทปฏิบัติการที่4การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิด
  บทปฏิบัติการที่5การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย
  บทปฏิบัติการที่6การแสดงออกของยีน
  บทปฏิบัติการที่7การทำปฏิกิริยาลูกโซ่ฌพลีเมอเรส
  บทปฏิบัติการที่8การใช้บริการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุวิศวกรรมโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  บทปฏิบัติการที่9การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์โดยใช้คอทพิวเตอร์
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก