รายวิชา BI490 สัมมนา (Seminar)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ (Introduction)
  บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา(ต่อ)
  บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา
  เอกสารอ้างอิง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ (Introduction)
  บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา(ต่อ)
  บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา
  เอกสารอ้างอิง