รายวิชา BI115(H) คู่มือหลักชีววิทยา (Handbook of Principles of Biology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(1)
  บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(2)
  บทที่3 : เซลล์ : อันตรกริยาต่อสิ่งแวดล้อม
  บทที่4 : เซลล์ : การจัดโครงสร้างภายใน
  บทที่5 : การถ่ายทอดพลังงานและปฏิกิริยาชีวเคมี
  บทที่6 : พลังงานที่ใช้ภายในเซลล์
  บทที่7 : การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
  บทที่8 : หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  บทที่9 :โมเลกุลพื้นฐานของพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตีน
  บทที่10: การควบคุมการแสดงออกของยีน
  บทที่11 :โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์และพืช
  บทที่12 :โภชนาการและการย่อยอาหาร
  บทที่13 :การควบคุมภายในสัตว์และพืช
  บทที่14 :การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์และพืช
  บทที่15 :นิเวศวิทยา
  บทที่16 :พฤติกรรมของสัตว์
  บทที่17 :วิวัฒนาการของสัตว์และพืช
  บทที่18 :อาณาจักรโมเนรา
  บทที่19 :อาณาจักรโปรติสตา
  บทที่20 :อาณาจักรฟังไจ
  บทที่21 :อาณาจักรพืช
  บทที่22 :อาณาจักรสัตว์
  การประเมินผลหลังเรียน(1)
  การประเมินผลหลังเรียน(2)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(1)
  บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(2)
  บทที่3 : เซลล์ : อันตรกริยาต่อสิ่งแวดล้อม
  บทที่4 : เซลล์ : การจัดโครงสร้างภายใน
  บทที่5 : การถ่ายทอดพลังงานและปฏิกิริยาชีวเคมี
  บทที่6 : พลังงานที่ใช้ภายในเซลล์
  บทที่7 : การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
  บทที่8 : หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  บทที่9 :โมเลกุลพื้นฐานของพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตีน
  บทที่10: การควบคุมการแสดงออกของยีน
  บทที่11 :โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์และพืช
  บทที่12 :โภชนาการและการย่อยอาหาร
  บทที่13 :การควบคุมภายในสัตว์และพืช
  บทที่14 :การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์และพืช
  บทที่15 :นิเวศวิทยา
  บทที่16 :พฤติกรรมของสัตว์
  บทที่17 :วิวัฒนาการของสัตว์และพืช
  บทที่18 :อาณาจักรโมเนรา
  บทที่19 :อาณาจักรโปรติสตา
  บทที่20 :อาณาจักรฟังไจ
  บทที่21 :อาณาจักรพืช
  บทที่22 :อาณาจักรสัตว์
  การประเมินผลหลังเรียน(1)
  การประเมินผลหลังเรียน(2)
  บรรณานุกรม