รายวิชา AC302 (H) ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 2 (Programmed Cost Accounting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
  การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน(ต่อ)
  การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน
  การปันส่วนต้นทุนสำหรับความมุ่งหมายต่างๆ
  การวัดผลการปฏิบัติงานและการกำหนดราคาโอน
  ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม
  การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิต(ต่อ)
  การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิต
  ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง(ต่อ)
  ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
  การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน(ต่อ)
  การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน
  การปันส่วนต้นทุนสำหรับความมุ่งหมายต่างๆ
  การวัดผลการปฏิบัติงานและการกำหนดราคาโอน
  ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม
  การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิต(ต่อ)
  การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิต
  ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง(ต่อ)
  ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง